Que e como se avaliará o Proxecto?

Alumna/o:....................................................................................
Nota

TOTAL
Avaliación
Individual
(Parte 1 e 4º)
55%
Cumpriu cos prazos de entregaProfundidade da investigación


Nota nos traballos individuais


Esforzo


Colaboración
Total Parcial

Avaliación
Grupo
(Partes 2,3)
30%
Cumpren os prazosProfundidade do traballo final


Nota nos traballos parciais entregados


Esforzo


Colaboración
Total Parcial

Avaliación
Gran - grupo
(Actividade final parte 4 )
15%
Cumpren os prazosProfundidade no traballo


Nota no traballo final


Esforzo traballo final


Colaboración
Total Parcial


FINALAUTOAVALIACIÓN GREEN CITIES

RESPONDE CON SERIEDADE AS SEGUINTES PREGUNTAS

 1. Cantas horas á semana adicache ao proxecto
<1 1-2 >2

 1. Na túa investigación, na fase de documentación, cantos materiais consúltache:
1 2 >2


 1. Na investigación por parellas, a túa aportación foi
baixa media alta

 1. A axuda prestada polo profesor – titor foi
baixa media imprescindible

 1. Préstache axuda aos outros grupos de traballo
Non Un pouco Moito

 1. O apartado que che tocou desenvolver era fácil ou difícil. Xustifica a túa resposta
 1. O vocabulario e os conceptos cos que trabállache eran
coñecidos descoñecidos fáciles descoñecidos difíciles

 1. Cita dous puntos fortes do traballo presentado
7.1 boas preguntas ben formuladas

7.2 as xustas para comprendelo

 1. Cita dous puntos febles
8.1 son entrevista

8.2 pouca aportación por parte da entrevista

 1. No traballo global final, o teu traballo
foi entregado a tempo Foi preciso esperar por él


 1. Valoración persoal do traballo realizado ( 2 liñas)


PON A NOTA QUE CONSIDERAS DEBE LEVAR O TEU PROXECTO

NOME...................................................................................................................